Rapport om fængselsbehandling

Rapport fra Center for Rusmiddelforskning om behandling for afhængighed og misbrug hos Kongens Ø Vridsløselille.

Læs rapporten her.

Om rapporten

Denne udgivelse beskriver og vurderer den praksis, der er udviklet på afdelingerne AII og AIII i Statsfængslet i Vridsløselille, hvor man siden 1997 har arbejdet sammen med behandlingsinstitutionen Kongens Ø, som praktiserer behandling mod afhængighed af rusmidler efter Minnesota-modellen (de 12 trin). Der er tale om en opfølgning på en evaluering, jeg havde lejlighed til at gennemføre i 1999, som dog var mindre omfattende bl.a. fordi der ikke havde været så mange personer igennem projektet, og der derfor ikke var mulighed for at gennemføre egentlige statistiske analyser. Med en population på 193 i 2002 har der været et pænt grundlag for nogen statistisk bearbejdning i denne evaluering. Indholdsmæssigt er udgivelsen her delt op i 3 hoveddele.

Første del omhandler både kvalitativt og kvantitativt relevante baggrundsfaktorer, og bidrager dermed til dannelse af et indtryk af vejene frem til en tilværelse umiddelbart før den seneste indsættelse.

Anden del handler om tilværelsen på de to behandlingsafdelinger. Her anlægges forskellige perspektiver: betragterens, de indsattes personalets og ledelsens. På den måde er det mit håb at være nået hele vejen omkring på en nogenlunde overskuelig måde.

Endelig kommer vi i tredje del tæt på løsladelsen. Det vil sige såvel det forsorgsmæssige samspil mellem myndighederne i - og udenfor fængslet som oplysninger om hvorvidt udslusning har været forbundet med institutionsophold samt om hvorvidt der er sket recidiv.

De forsorgsmæssige aspekter er hovedsageligt kvalitativt beskrevet medens oplysningerne om institutionsophold og recidiv i højere grad er baseret på kvantitative bidrag. Cand. scient. soc. Irene Fogh Olsen, som er dokumentations- og evalueringsmedarbejder i Direktoratet for Kriminalforsorgen har med stor faglig kompetence og umådelig samarbejdsvilje forestået hele den statistiske behandling, herunder forestået alle ansøgninger til myndigheder om udlevering af data og tilset overholdelse af lovgivning vedrørende opbevaring osv. Hun har tillige udarbejdet bilag 1. Endelig har hun været det daglige bindeled til opdragsgiveren for projektet, nemlig Direktoratet for Kriminalforsorgen. Denne opgave har, eftersom der er tale om en eksternt rekvireret opgave, fordret en særdeles høj faglig og personlig integritet. Stud. scient. soc Stinne Louise Hansen har med stor omhu foretaget størstedelen af indtastningerne af data fra Kriminalregistret. Derudover har hun med engagement og dygtighed bidraget med forslag til relevante beregninger mv., som hun for øvrigt også selv har udført. Hendes pålidelighed og stringente tænkemåde har været særdeles værdifuld netop i arbejdet med tal. Stud. scient. anth Sigrid Ingeborg Knap har bidraget med viden om kvalitativ forskning ved udfærdigelse af interviewguides i forbindelse med besøg i kommuner og amter. Hun har endvidere takket være sit venlige væsen og sin udholdenhed trodset store praktiske vanskeligheder i forbindelse med disse interviews. Hendes vilje og evne til både indlevelse og bevarelse af distance til studieobjektet har været særdeles værdifuldt for dette element i projektet.  

Alle tre har uselvisk bidraget med de kompetencer, de besidder. Ydermere har de udvist en ubetalelig vilje til gensidigt at inspirere hinanden og bakke op om det færdige produkt. Den konkrete anvendelse af Irenes, Stinnes og Sigrids produkter ligesom samtlige analyser og vurderinger i denne publikation er udelukkende mit ansvar, hvorfor enhver kritik heraf bør rettes til mig. Arbejdet er finansieret af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Aarhus, maj 2003 Anette Storgaard

Læs rapporten her.

Billeder

Læs også

Vedhæftede

Mere om

Det første Kongens Ø behandlingssted blev åbnet på Møn i 1994, og var starten på det hele.
Kongens Ø bygger sin egen team-building bane, der bruges til tillids- og fællesskabs-øvelser.
Kongens Ø udvider med Arresøhøj, som bliver Danmarks første behandlingssted for kvinder.
Kongens Ø Vridsløselille åbner i samarbejde med Vridsløselille Statsfængsel og Kriminalforsorgen.
Kongens Ø Arresøhøj lukker og bliver til det moderne Kongens Ø Munkerup den 7. januar 2013.
I samarbejde med Landsforeningen af Væresteder (LVS), Servicestyrelsen og Fredericia Kommune.
Kongens Ø fejrede 20 års fødselsdag i selskab med tidligere beboere, samarbejdspartnere og medarbejdere i Gilleleje Hallen.
I januar 2016 lukker Statsfængslet Vridsløselille, og Kongens Ø fortsætter behandlingen i Horserød.
Kongens Ø havde en byggeplads med, da Kommunernes Landsforening holdt den årlige misbrugskonference i Kolding.
Kongens Ø flytter fængselsbehandling fra Horserød til det nye superfængsel Storstrøm Fængsel på Lolland.
Kongens Ø har i anledning af 25-året lanceret en serie årgangsvand, der har præsenteres ved KABS Misbrugskonference.

Kongens Ø Munkerup

Kongens Ø Storstrøm