+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

Akut behov for fred og ro

DET HANDLER OM MENNESKER

Har du akut brug for hjælp i skærmede omgivelser – hjemløs/funktionel hjemløs, kaotisk misbrug, syg, truet i miljøet, ingen kontakt til hjælpesystemet?

Så kan et skærmet botilbud være løsningen for dig i en periode!

Det kan vi tilbyde dig

Et misbrugsfrit og skadesreducerende omsorgstilbud, der kan tilvejebringe den nødvendige sociale, medicinske og psykiatriske afklaring og vurdering til brug for kommunens fortsatte arbejde med dig.

1. Ankomst og modtagelse

Ved ankomsten bydes beboeren velkommen og tildeles eget værelse samt en velkomstpakke med basale fornødenheder.

De første dage handler om at falde til og begynde at indgå i dagligdagen. Det vigtigste i modtagelsen er at give beboeren ro og at oprette en tryghedszone.

Beboeren tilses af lægen kort efter ankomst, og der iværksættes eventuel substitutions- og/eller anden medicinsk behandling.

Der fremsendes et indskrivningsskema til hjemkommunen inden tre dage efter ankomst, og der tages samtidig initiativ til, at der påbegyndes et samarbejde.

 

2. Opholdsplan og forløb

Når beboeren er faldet til, tilbydes beboeren at få udarbejdet en opholdsplan i samarbejde med personalet. Formålet med opholdsplanen er at skabe et overblik over beboerens situation, og hvad opholdet skal bruges til.

Opholdsplanen udarbejdes på baggrund af en individuel gennemgang af beboerens boligsituation, økonomi, helbred, netværk, beskæftigelse eller uddannelse m.v.

Opholdsplanen fremsendes til hjemkommunen og kan indgå i den kommunale handleplan jf. SEL § 141.

Hjemkommunen informeres kontinuerligt om udviklingen i opholdet, så sagsbehandlere og andre kan være med til at iværksætte relevante og hensigtsmæssige tiltag med henblik på at blive etableret i egen bolig. Der afholdes ligeledes om muligt et eller flere møder med hjemkommunen undervejs i forløbet.

3. stabilisering og opbygning af ressourcer

Under opholdet er der fokus på, at beboeren bliver stabiliseret og får en indholdsrig dagligdag. Afhængig af beboerens behov har vi fokus på forskellige temaer (fysisk træning, kost og ernæring, struktur og regelmæssighed, netværk og relationer, fremtid samt misbrug).  Beboeren deltager desuden i forskellige aktiviteter såsom daglige morgensamlinger, ugentlige temagrupper, handleture og udflugter.

 

Styrkelse af sundhed

Det indledende arbejde med at få stabiliseret beboerens sundhedstilstand handler om dennes fysiske og psykiske situation.

Stabilisering af beboerens sundhedstilstand tjener bl.a. det formål at give en oplevelse af, at forandring er muligt og dermed indgyde mod på og håb om mere forandring.

 

Styrkelse af sociale kompetencer

Akut krisecenter er med til at etablere en hverdag for beboeren med struktur og samvær med øvrige beboere og medarbejdere igennem:

 • Fast dags- og ugeprogram
 • Aktiviteter og samvær
 • Medindflydelse på dagligdagens aktiviteter

På baggrund af beboerens deltagelse i aktiviteter og samvær opnår medarbejderne et billede af beboerens kompetencer og af de udfordringer, der er forbundet med at indgå̊ i sociale relationer. I dette arbejde indgår samtaler og øvelser med fokus på personlig udvikling. Beboeren gøres således mere parat til hjemkomst og til – måske – at indgå̊ i støttetilbud, som han eller hun ikke tidligere har været i stand til at indgå̊ i.

 

Styrkelse af ressourcer

Rådgivnings- og motivationsarbejdet handler om opbygning af ressourcer, så̊ beboeren selv kan håndtere praktiske udfordringer ved hjemkomsten. Personalet har fokus på at hjælpe beboeren med eksempelvis;

 • Anskaffelse af betalingskort, NemID, Netbank
 • Evt. tilmelding til digital post – e-Boks
 • Boligsøgning
 • Økonomi, herunder forsørgelsesgrundlag
 • Håndtering af gæld
 • Aftaler med det offentlige og andre parter
 • Egenomsorg:
  – Regelmæssig og varieret kost,
  – Overblik over tøjsituationen,
  – Forbedring af den personlige hygiejne,
  – Kontrol over egen sundhedsmæssig situation,
  – “Passe” sin medicin og evt. lægelig behandlingsplan.

Dette er udfordringer, som beboeren ofte har brug for hjælp til at overkomme, men som er helt centrale for at kunne indgå̊ i samfundet på et mere stabilt grundlag og ved hjemkomst.

Sådan kommer du i omsorgsbehandling på Kongens Ø

Kontakt din kommune og tal med en misbrugskonsulent eller en sagsbehandler.
Spørg om mulighederne for at komme i vort omsorgstilbud.

Du kan også kontakte os direkte, så kan vi guide dig.

 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle