+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

Er dit brug af rusmidler et fængsel

DET HANDLER OM MENNESKER

Er du motiveret for at arbejde målrettet på at opnå stoffrihed og et meningsfyldt liv?

Vi kan være en del af løsningen!

Kontakt fængselspersonalet på din afdeling, eller et af nedenstående tlf. numre.

Kongens Ø – Stoffri behandling i storstrøm fængsel

Storstrøm  Fængsel  tilbyder indsatte fra hele landet, der vil ud af et misbrug, muligheden for et afsoningsforløb med stoffri behandling for misbrug og afhængighed.

Behandlingen  drives i et tæt samarbejde mellem fængslet, Kongens Ø og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

 

1. Primær behandling

Et behandlingsforløb varer 9 måneder og er fordelt over fem faser. Indsatte, som har mindre end 9 måneders reststraf tilbage, vil i særlige tilfælde kunne deltage i behandlingsprogrammet.

Behandlingen veksler mellem terapeutisk orienterede til de mere socialt orienterede aktiviteter, ligesom nogle af aktiviteterne foregår i grupper og nogle individuelt. Vi ønsker at give de indsatte en varieret hverdag, bestående af forskellige og varierede aktiviteter, hvor der er fokus på det sociale samvær.

Fasemodellen

Fasemodellen sikrer, at den indsatte gennemgår en naturlig og kontinuerlig udviklingsproces. Behandlingen er inddelt i fem faser. Første fase er introfasen og derefter begynder den reelle primærbehandling/døgnbehandling.  I de enkelte faser tager den indsatte del i terapien og løser forskellige opgaver med fokus på afhængighed, irrationelle tanke-, følelses- og handlemønstre, kriminalitet mv. Den indsatte tager endvidere del i forskellige andre aktiviteter, som kan styrke den enkeltes sociale og kognitive funktion samt sundhedstilstand.

Fase 0 Fokusområder

At få en så god opstart på afdelingen som muligt

At sikre, at vi er det rigtige tilbud for den indsatte

Fase 1 Fokusområder

Skabe motivation, tryghed og tillid

Skabe indblik i afhængighedsbegrebet

At få skabt en terapeutisk alliance imellem den indsatte og behandleren

Integrere den indsatte på behandlingsafdelingen i fællesskabet med de andre indsatte.

At få et dybere kendskab til sin egen afhængighedshistorie

Fase 2 Fokusområder

Skabe ansvarlighed

Skabe åbenhed

Skabe stærke relationer

Blive mere fortrolig med arbejde i gruppe

Få bearbejdet personlige afhængighedsmønstre

Fase 3 Fokusområder

Indlæring af nye handlemønstre

Skabe ansvarlighed i forhold til personlig udvikling

Skabe konstruktiv og positiv kommunikation

At blive bedre til at udtrykke tanker, følelser og behov

At blive bedre til at håndtere følelsesmæssigt stress

Fase 4 Fokusområder

Bevidst håndtering af nye handlemønstre

Forberedelse af tilværelsen efter behandlingsforløbet

Identifikation af tilbagefaldsfaktorer

Arbejde med sekundære afhængigheder (ludomani osv.)

Efterbehandling

Efterbehandlingen består af tre fleksible faser, der varer i alt 12 måneder. I praksis vil tidsrammen for et efterbehandlingsforløb typisk afhænge af den indsattes reststraf, og såfremt den indsatte fortsat kan profitere af deltagelse i efterbehandlingen, vil denne kunne forlænge sit ophold på afdelingen.

Fase 1 Fokus

Afklaring af uhensigtsmæssige tanke- og handlemåder for fortsat at kunne fastholde en stof- og kriminalitetsfri livsstil.

Fase 2 Fokus

Arbejde med den enkeltes evne til at tackle forskellige højrisikosituationer. Situationer der i særlig høj grad tricker lysten til misbrug eller kriminalitet.

Fase 3 Fokus

Etablering af strategier og metoder der forebygger tilbagefald. Reetablering af konstruktive fritidsinteresser. Opbygning af socialt netværk. Motivation for uddannelse og job, hvis det giver mening set i forhold til domslængde og restafsoning.

Ambulant behandling

I den ambulante behandling i fængselsregi har Kongens Ø et primært fokus på at motivere, etablere indre ro og anerkende den enkelte deltager.

I den ambulante behandling anvendes derfor primært følgende metoder og tilgange:

 • Motiverende samtale
 • Anerkendende tilgang
 • Mindfulness

 

Motiverende samtale

I den motiverende samtale arbejdes der med at frembringe den indsatte egne argumenter og gode grunde til at lave en forandring. Der er fokus på at finde ud af, hvilke forandringer den indsatte selv er motiveret til og der arbejdes med udgangspunkt i dennes perspektiv og ønsker for fremtiden.

 

Anerkendende tilgang

Den anerkendende tilgang handler om at se på det, der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger. Tilgangen bygger blandt andet på følgende grundantagelser:

At konstruktiv opmærksomhed øger vores selvværd og giver mod på nye udfordringer
At vi bliver mest inspireret til at tænke og handle anderledes, når vi forfølger tanker om en fremtid, som vi ønsker os.
At vi ofte kan lære mere af vores succeser end af vores fejltagelser.
At vi ikke finder ressourcer og løsninger, hvis vi kun leder efter fejl. 

 

Mindfulness

Mindfulness er evnen til  nærvær  og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu – det vil sige at være til stede med alle sanser vågne.

Følelser og tanker vurderes ikke – de opleves og observeres. Fokus er på egne tankemønstre og at ”fremkalde billeder” af, hvordan vi reagerer på f.eks. stress og pres. At øge bevidstheden om sig selv og egne reaktioner giver den indsatte mulighed for objektivt at forholde sig til, hvad der end måtte opstå i  nuet. Derved opøver den indsatte en evne til at agere i stedet for blot at reagere.

Det ambulante tilbud består af flere forskellige typer forløb:

 1.  Forbehandling
 2. Nedtrapning
 3. Hash & Andre stoffer
 4. Substitution
 5. Forbehandling

Forbehandling

Det overordnede og kortsigtede mål for den ambulante forbehandling er, at motivere deltageren til en fortsættelse i primær behandling.
Dette kommer til udtryk i de formulerede kort- og langsigtede mål for den ambulante behandling:

Kort sigt
 • Deltageren motiveres til reduktion af stofindtag, stoffrihed og evt. primær behandling
 • Give deltageren indsigt i misbrug og afhængighed
 • At finde det bedst egnede behandlingstilbud til den indsatte
Langt sigt
 • Deltageren fortsætter i primærbehandling
 • Deltageren fastholder opnået stoffrihed
 • Deltageren bliver bedre til at reflektere over egen situation
 • Deltageren fastholder motivationen

Ambulant nedtrapning

Den overordnede målsætning med den ambulante nedtrapning er at støtte de deltagere, som ønsker en nedtrapning i forbindelse med et efterfølgende stoffrit behandlingsforløb og hvor det er et krav at deltageren er stoffri ved behandlingens start.

Kort sigt
 • Motivation for stoffri behandling
 • Motivation for stoffrihed
 • Indsigt i eget misbrugsmønster
 • Redskaber til stress & konflikthåndtering
Langt sigt
 • Optagelse og opstart i den bedst egnede stoffri behandling
 • Fastholdelse af motivationen og ønsket om forandring
 • Fastholdelse af opnået stoffrihed
 • Bedre håndtering af risikofyldte situationer

Hash og andre stoffer

Målsætningerne for deltagere i den ambulante behandling for hash og andre stoffer:

Kort sigt
 • Viden om eget misbrugsmønster
 • Forstå sammenhængen mellem tanker/følelser/handlinger
 • Motivation for stoffrihed/reduktion
 • Redskaber til stress & konflikthåndtering
Langt sigt
 • Bedre til at undgå stofrelaterede konflikter
 • Større forståelse af egne/andres følelser/tanker og deres udtryk
 • Fastholdelse af eventuel opnået stoffrihed
 • Bedre til at håndtere stress og konfliktfyldte situationer

Substitution

De individuelle målsætninger for deltagere i den ambulante substitutionsbehandling er:

Kort sigt
 • Motivere til forandring
 • Udvikling af sociale kompetencer
Langt sigt
 • Øget stabilitet og livskvalitet i dagligdagen
 • Øget evne til at indgå i sociale relationer

Pårørendekurser

Det er Kongens Ø´s erfaring, at pårørende (familie, kærester og nære venner) ofte udgør en væsentlig del af  de indsattes netværk, og det er ligeledes vores erfaring, at det behandlingsmæssige resultat forbedres, når de pårørende inddrages i behandlingsforløbet.

Med pårørendekurserne ønsker vi at give mulighed for at bearbejde de konsekvenser, som et liv tæt på en misbruger ofte medfører. De pårørende vil samtidigt blive givet løsningsforslag og inspiration til nye handlemuligheder.

Der veksles mellem foredrag/oplæg, individuelle samtaler og gruppeaktiviteter med hensyntagen til hver enkelt kursists ønsker og behov.
Kurserne giver også indblik i Kongens Ø og selve behandlingen, ligesom vi taler om, hvordan pårørende kan forholde sig til et familiemedlem der nu er stoffri.

Tematikkerne i kurset er følgende:

 • Kemisk afhængighed og den afhængige personlighed
 • Behandlingsbeskrivelse
 • Selvværd  & Medafhængighed
 • Følelser & Forsvarsmekanismer
 • Familierådgivning 
 • Personlig udvikling 
 • Selvhjælpsgrupper

Kurserne er gratis og af to dages varighed. Der afholdes pårørende-kurser to gange årligt. Hvis du som pårørende har et ønske om at deltage i et af disse kurser, så bed din pårørende, som er indskrevet hos os, sætte dig i kontakt med behandlingspersonalet.

Sådan kommer du i stoffri behandling under din afsoning!

Hvis behandlingstilbuddet er noget for dig:

Kontakt fængselspersonalet på din afdeling
Eller send en mail til: storstrom@kongensoe.dk
Eller ring til Thomas Skov eller Helle Haugtved

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Thomas Skov
Behandlingsleder, ambulant
tlf: 7255 2734
mail: ths@kongensoe.dk

Helle Haugtved
Behandlingsleder, døgn
Tlf: 7255 2652
Mail: heh@kongensoe.dk

Du vil ved din henvendelse blive bedt om at udfylde “Anmodning om misbrugsbehandling i Storstrøm Fængsel” – se her!

 
Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 7255 2734 eller 7255 2652

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle