+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

ETISK KOMPAS OG METODER

DET HANDLER OM MENNESKER

Når vi arbejder med behandling og terapi, så bygger det på et solidt fundament af faglig viden, erfaringer, tillærte metoder og fastlagte værdier.

Etisk Kompas

Det etiske kompas er vores rettesnor for hvordan, og på baggrund af hvilke værdier, vi møder hinanden, vore beboere, pårørende og samarbejdspartnere.

Det handler om mennesker

”Det handler om mennesker” – vil altid være vort udgangspunkt i mødet med de mennesker der henvender sig og beder om vor hjælp.

 

Mødet med mennesker i nød

Selvfølgelig skal vi tilbyde et velorganiseret og fagligt dygtigt tilbud, men først og fremmest handler det om ”mødet med mennesker i nød”.

 

Et respektfuldt og værdigt møde

”Et respektfuldt og værdigt møde” er vejen til at skabe den tillid og tro der skal til, for at kunne arbejde med eget liv og nødvendige livsstilsændringer.

 

At løfte ansvaret for eget liv

Når vi er gode hjælper vi de mennesker der henvender sig, med ”at løfte ansvaret for eget liv”:

 • Styrker troen og håbet på at misbrug ikke er et nødvendigt livsvilkår,
 • Støtter og udfordrer det enkelte menneske i at kvitte (eller nedsætte) brugen/misbruget af rusmidler,
 • Hjælper med at fokusere på og at tage de første vigtige skridt mod et bedre og mere værdigt liv,
 • Hjælper med at rette og fastholde blikket på livet og udfordringerne efter opholdet på Kongens Ø….

 

Samarbejde er altid centralt

Vi klarer det dog ikke alene – ”samarbejde er altid centralt” – de vigtige er i den forbindelse:

 • Os selv internt – vi skal ganske enkelt være mestre i teamwork,
 • Vore beboere – de har givet os chancen for at hjælpe dem – det samarbejde forpligter,
 • Pårørende – de som led og de som skal støtte og bære nu og fremover,
 • De professionelle – de som både før og efter skal holde hånden under. I dette samarbejde skal der være synlighed og tydelighed omkring vor indsats og aftalerne omkring det enkelte menneske

 

Har fingeren på pulsen

“Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu” sagde Mærsk McKinney Møller. For os betyder rettidig omhu at vi hele tiden ”har fingeren på pulsen”:

 • Holder øje med udviklingen af livsvilkårene for socialt udsatte mennesker i Danmark,
 • Har styr på lovgivningen der regulerer indsatserne,
 • Retter tilbuddet til i takt med udviklingen i samfundet,
 • Dygtiggør og vedligeholder vor faglighed og metodeberedskab,
 • Lader os kvalitetstjekke og akkreditere af de myndigheder der giver os mulighederne for at drive misbrugsbehandling,
 • Deltager i socialt og sundhedsmæssigt udviklingsarbejde,
 • Stiller os til rådighed for forskere, andre udviklingsmiljøer og ministerier.
 •  

Metodisk tilgang

Vores metodiske tilgang handler om, at vi vil være fagligt dygtige og imødegå mennesker med store udfordringer på en kompetent måde.
I det stoffri behandlingstilbud er vi i udgangspunktet inspireret af 12-trinsmodellen, men har i løbet af årene dygtiggjort os i en række terapeutiske metoder og værdibaserede tilgange.

 

1. Metodeberedskabet

På Kongens Ø repræsenterer personalet en bred vifte af metoder i arbejdet med mennesker. Vi har her udover bevidst valgt en håndfuld metoder, som alle personaler med behandlingskontakt er uddannede og trænede i:

 

Motiverende samtale (MI)

I den motiverende samtale arbejdes der med at frembringe beboerens egne argumenter og gode grunde til at lave en forandring. Der er fokus på at finde ud af, hvilke forandringer beboeren selv er motiveret til og der arbejdes med udgangspunkt i beboerens perspektiv på sin egen situation og egne ønsker for fremtiden.

 

Mindfulness

Mindfulness er evnen til  nærvær  og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu og være til stede med alle sanser vågne. Følelser og tanker opleves og vurderes ikke, de observeres blot, hvilket giver deltageren et indblik i, hvorledes disse er. Det handler om at se på egne tankemønstre og derved få et billede af, hvordan man reagerer på bl.a. stress og pres. Bevidstheden om sig selv og sine reaktioner giver deltageren mulighed for objektivt at forholde sig til, hvad der end måtte opstå i  nuet. Derved opøver deltageren en evne til at agere i stedet for at reagere.

 

NADA

Hvorvidt NADA-øreakupunktur er en evidensbaseret metode, er der ikke fuldstændig klarhed omkring. Vi benytter den dog fordi vore mange års erfaring viser os at NADA hjælper vore beboere og understøtter den øvrige behandling.

NADA balancerer krop og psyke (Yin-stimulerende akupunkturmetode). Den fremmer den enkelte klients kognitive evner samt styrker evnen til at håndtere stress og angst.

 

Ro-På-konceptet – antisocial personlighedsforstyrrelse

Antisocial personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk diagnose der ofte anvendes som argumentation for, at en person ikke kan hjælpes i de etablerede tilbud.

”Ro-På-konceptet” gør op med dette.

Der er tale om et samtalebaseret psyko-edukativt program der har til formål at lære beboere med sammenfaldende misbrug og antisocial adfærd at forstå̊ sig selv samt egne vanskeligheder bedre.
En realistisk selvforståelse er et vigtigt udgangspunkt for, at vi kan reagere hensigtsmæssigt på symptomer og problemer, der opstår i vores liv.

Ro-På-konceptet er udviklet og afprøvet af Center for Rusmiddelforskning med støtte fra Trygfonden, Social- og Indenrigsministeriet og Reckitt Benckiser.

 

De Små Skridts Metode

Vi er også inspireret af de små skridts metode, en særlig metodisk tilgang, som er udviklet af og anvendes af Landsforeningen af VæreSteder – LVS. Kongens Ø har udarbejdet en beskrivelse af hvordan vi bruger denne metode i praksis – se notatet: ”Vi genopbygger mennesker”.

2. Værdibaserede tilgange

Arbejdet med beboerne i Kongens Ø regi bygger på en række værdibaserede tilgange, som vi erfarer har stor betydning for succesen for den enkelte beboers recovery og rehabilitering.

Anerkendende tilgang

Det er en forudsætning for reel inddragelse, at beboeren/den indsatte oplever at blive anerkendt af de medarbejdere, som varetager behandlingsarbejdet.

Den anerkendende tilgang handler om at se på det, der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger. Tilgangen bygger blandt andet på følgende grundantagelser:

 • At konstruktiv opmærksomhed øger vores selvværd og giver os mere mod på nye udfordringer
 • At vi bliver mest inspireret til at tænke og handle anderledes, når vi forfølger tanker om en fremtid, vi ønsker os.
 • At vi ofte kan lære mere af vores succeser end af vores fejltagelser.
 • At man ikke finder løsninger, når man kun leder efter fejl.

Recovery og inddragelse af beboerne/de indsatte

En recovery-orienteret stofmisbrugsbehandling indebærer, at beboeren/den indsatte skal opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret og styret af den pågældende selv, og hvor den personlige identitet, der ikke er knyttet til stofmisbruget, opdages eller genopdages.

Inddragelse og indflydelse er en central del af principperne bag recovery og rehabilitering. Derfor må alle elementer af den sociale stofmisbrugsbehandling foregå̊ med et skarpt blik for beboerens ønsker, ressourcer og konkrete livssituation.

Inddragelse skal ses som et samarbejde – en måde at dele indflydelsen på behandlingsforløbet. Beboeren/den indsatte træffer beslutninger vedrørende behandlingen i samråd med de involverede fagpersoner. Når vi arbejder med at give beboeren/den indsatte ´ansvaret for eget liv´ tilbage, så forudsætter det, at vi giver beboeren en grad af indflydelse – ikke alene på eget liv, men samtidigt indflydelse på livet og dagligdagen på Kongens Ø.

Ansvar og indflydelse er for os to sider af samme sag, nærmest som yin og yang. I praksis kommer det bl.a. til udtryk ved, at vi giver beboeren indflydelse på egen nedtrapning.

 

Hjælpekunst

Vi er af den opfattelse, at vi ikke kan sætte dagsordenen for hvilke mål og retninger en beboer skal forfølge.
Forandringsønsket og -kraften til forandring kommer alene fra den person der har øje for sit eget behov for forandring. Søren Kierkegaard formulerede så præcist hvad det kræver af os som hjælpere:

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al Hjælpekunst”

 

Fællesskab

Fællesskabet – de nære relationer til andre – står i modsætning til livet som misbruger. Livet som misbruger er en ensom affære. Får man ikke arbejdet med at opbygge relationer, tilknytninger til fællesskaber (familie, venner, børn, NA, væresteder, skole og arbejdspladser), på sin vej ud af misbruget, bliver det en meget stor opgave at holde fast i et stoffrit liv. Derfor er vores tilgang til vejen ud af et misbrug at få knyttet kontakter til ´gamle´ eller nye sociale netværk.

3. Uddannelse og supervision

Der foreligger uddannelsesplaner for personalets uddannelse og supervision. I årene fremover vil der bl.a. blive sat yderligere fokus på Kognitive metoder i arbejdet med afhængighed.
Der ydes supervision til vedligeholdelse og udvikling af behandlingsarbejdet. Alle medarbejdere deltager i fælles supervision fire gange årligt og modtager individuel supervision fem gange årligt.

4. Udredning og dokumentation

Socialministeriet udsendte i 2016 et sæt ”Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling” i Danmark. Anbefaling 1 og 7 har vi taget ad notam og bygget ind i vores metodiske praksis:

Systematisk screening og udredning

Det anbefales, at borgere, der ønsker behandling for et stofmisbrug, systematisk screenes og udredes for sociale, psykiske og fysiske problemstillinger.

 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle