+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

LÆGE OG LÆGE-VEJLEDNING

DET HANDLER OM MENNESKER

”det handler om mennesker” vil altid være vort udgangspunkt i mødet med de mennesker der henvender sig og beder om vor hjælp.

Læge og lægevejledning

Kongens Ø læge

Lægen hos Kongens Ø har det lægelige tilsyn med beboerne, og dermed kompetence og ansvar for al receptpligtig medicin. Det gælder også nedtrapningsmedicin, psykofarmaka og somatisk medicin (jf. Sygehuslovens § 3, stk. 3, Receptbekendtgørelsen § 67 samt § 42, nr. 2 – samt ”Dispensation til rekvirering af metadon til Den Selvejende institution Kongens Ø” – givet af Lægemiddelstyrelsen den 13. maj 1998).

Lægen på Kongens Ø Munkerup er underlagt tilsyn fra Embedslægen i Region Sjælland.

Uddelegering af ansvar og kompetence

Lægen hos Kongens Ø Munkerup har uddelegeret ansvaret for afmåling og udlevering af medicin til beboerne på Kongens Ø Munkerup til den medicinansvarlige på stedet.

Den fysiske udlevering af medicinen til beboerne på Kongens Ø Munkerup, kan foretages af godkendte og uddannede rådgivere og behandlingsassistenter

Lægevejledning fra Sundhedsstyrelsen om behandling af stofmisbrugere.

Den 1. juli 2008 trådte Sundhedsstyrelsens nye vejledning om lægelig behandling af stofmisbrugere i kraft. Vejledningen gælder for alle læger, der behandler stofmisbrugere i substitutionsbehandling.

Det er vigtigt, at informationen om vejledningen også når frem til de kommunalt ansatte læger, behandlingsstederne og andre ansvarlige i kommunen. Vi vil derfor bede de ansvarlige for stofmisbrugsbehandlingen i kommunen om at bringe informationen videre.

Vejledningen er en præcisering af de regler, der allerede gælder for den lægelige behandling af stofmisbrugere. Formålet med præciseringen er, at understøtte kommunernes arbejde med at gøre den lægelige behandling af stofmisbrugere bedre og mere ensrettet. I sidste ende er formålet at hjælpe flere stofmisbrugere til et længere liv med færre sygdomme.

Stofmisbrugere er oftere syge end andre mennesker. Sygdommene fører til ringe livskvalitet, mange skadestuebesøg og hospitalsindlæggelser og en høj dødelighed. Stofmisbrugernes risiko for at dø er 20 gange højere end øvrige befolkning. Dødsårsagen er oftest forgiftninger, men et stigende antal dødsfald skyldes de misbrugsrelaterede sygdomme.

De læger, der varetager behandling af stofmisbrugere, har meget forskellig faglig baggrund. Det er derfor Sundhedsstyrelsens vurdering, at en nærmere præcisering af de lægelige problemstillinger, der knytter sig til stofmisbrug, vil være et vigtigt redskab. Det gælder blandt andet principper for udredning og behandling af stofmisbrugere med hiv, leverbetændelse, psykiske sygdomme og håndtering af gravide stofmisbrugere.

Sundhedsstyrelsen anmoder derfor om, at informationen om den ny vejledningen bliver videreformidlet til:
Alle læger i kommunen, der varetager stofmisbrugsbehandling
Alle ansvarlige for kommunens stofmisbrugsbehandling
Ledelsen på kommunens behandlingsinstitutioner

Udsendt af chefen for tilsynet, overlæge Anne Mette Dons og afdelngslæge Helle Petersen, Sundhedsstyrelsen

 

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle